Zaloguj się

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU
CZARTERKAMPER

Spis treści

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 1. Właściciel Pojazdu– Użytkownik będący właścicielem Pojazdu lub posiadający do niego inny tytuł prawny, który umożliwia jego wynajęcie na rzecz Najemcy.
 2. Cennik – cennik zawierający wynagrodzenie należne Usługodawcy od Właściciela Pojazdy z tytułu korzystania przez niego z Usług Płatnych.
 3. Umowa Najmu – umowa najmu Pojazdu (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących najmu rzeczy ruchomej) zawierana bezpośrednio pomiędzy Właściciel Pojazdu a Najemcą.
 4. Najemca – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu najmuje Pojazd od Właściciela Pojazdu.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
 6. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.czarterkamper.pl należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.
 9. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin.
 10. Usługodawca – CZARTERKAMPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Flisaków 12/2, 58-500, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia – fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880762, NIP: 6112810500
 11. Usługobiorca – Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
 12. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 14. Pojazd – pojazd przystosowany do wykorzystywania go w celach turystycznych lub rekreacyjnych będący przedmiotem Umowy Najmu.
 15. Usługi Płatne – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za które Usługodawca pobiera od Właściciela Pojazdu wynagrodzenie w wysokości określonej w Cenniku.
 16. Usługi Bezpłatne – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych, za które Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia określonego w niniejszym Regulaminie.
 17. Usługi – Usługi Płatne lub Bezpłatne.
 18. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu lub Usługi.
 19. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca Konto i korzystająca z Usług świadczonych w ramach Serwisów.
 20. Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
 21. Wizerunek – wizerunek Użytkownika lub innej osoby fizycznej w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 Kodeksu Cywilnego.
 22. Rezerwacja – możliwość dokonania za pośrednictwem Serwisu rezerwacji Pojazdu.
 23. Opłata Rezerwacyjna – opłata należna Właścicielowi Pojazdu od Najemcy za dokonanie rezerwacji Pojazdu. Opłata Rezerwacyjna jest dokonywana za pośrednictwem Usługodawcy i na warunkach określonych w Regulaminie.
 24. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 25. Ogłoszenie – ogłoszenie zamieszczone na Serwisie przez Właściciela Pojazdu i dotyczące możliwości wynajmu Pojazdu.
 26. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług,

b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Akceptacja Regulaminu oznacza zapoznanie się z jego treścią. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta oraz po akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego + logowanie za pośrednictwem social login oraz po3 akceptacji Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu polega na odznaczeniu odpowiedniego przycisku wyboru.
 4. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 5.  Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest e-mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę czasie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta. Skorzystanie z powyższych Usług będzie wymagało ponownego rozpoczęcia procedury utworzenia Konta.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 12. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b) wysyłania na adres mailowy Użytkownika przypisany do Konta, komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w tym także informacji o zmianie Regulaminu,

c) zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści erotyczne, pornograficzne, rasistowskie, wulgarne, zniesławiające lub obraźliwe, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy lub naruszające chronione prawem dobra osób trzecich.

§ 4. Serwis

 1. W ramach Serwisu Usługodawca dostarcza platformę internetową, poprzez którą Wynajmujący Pojazd, może reklamować i wynajmować Pojazdy, zaś Odwiedzający Serwis może wyszukiwać Pojazdy oraz dokonywać ich Rezerwacji i najmu (link do „dowiedz się więcej”).
 2. Z Usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług Płatanych oraz Usług Bezpłatnych.
 4. W celu dokonywania Rezerwacji, najmu Pojazdu oraz publikowania Ogłoszeń konieczne jest posiadanie przez Użytkownika Konta. Użytkownik niezalogowany może korzystać z Serwisu wyłącznie poprzez przeglądanie jego zawartości.

§ 5. Wymogi techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§ 6. Ogłoszenia

 1. Właściciel Pojazdu jest uprawniony do publikowania w Serwisie Ogłoszeń.
 2. Publikacja Ogłoszenia w serwisie jest bezpłatna, tj. Właściciel Pojazdu nie płaci na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu dokonania takiej publikacji.
 3. Właściciel Pojazdu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Ogłoszeń samodzielnie opublikowanych przez Właściciela Pojazdu za pośrednictwem Serwisu.
 5. Niezależnie od postanowień ust.4 , Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia z Serwisu Ogłoszeń, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  a) naruszających prawo, dobre obyczaje, dobre imię lub interesy Usługodawcy lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  b) naruszających zakaz dyskryminacji,
  c) zawierających zakazane reklamy (dotyczące np. gier hazardowych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych),
  d) zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zniesławiające lub obraźliwe,
  e) zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania,
  f) zawierających hiperłącza (tj. odwołania) do stron internetowych zawierających ww. niedozwolone treści, do ofert pracy oraz list ofert pracy niepublikowanych w Serwisie, stron karier lub stron docelowych (tzw. landing page) o charakterze wizerunkowym lub reklamowym, a także do stron serwisów społecznościowych o charakterze wizerunkowym lub reklamowym,
  g) zawierających treści lub materiały mogące wpłynąć na działanie Serwisu, w tym zakłócić, utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub modyfikować jego zawartość w sposób wykraczający poza wykonanie Usług lub stanowić zagrożenie dla interesów Usługodawcy (w tym np. zawierających dodatkowe kody Javascript, oprogramowania śledzące lub złośliwe),
  h) stanowiących ofertę handlową, dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych form działalności niezwiązanych z poszukiwaniem,
  i) pochodzących od podmiotów stosujących tzw. marketing wielopoziomowy (ang. Multilevel Marketing) lub podmiotów organizujących lub prowadzących działalność w formie systemu konsorcyjnego lub piramidy, w szczególności finansowej,
  j) wzbudzających podejrzenie oszustwa.

§7. Rezerwacja

 1. W celu dokonania Rezerwacji, Użytkownik wybiera interesujący go Pojazd i wysyła za pośrednictwem Serwisu prośbę o rezerwację.
 2. Właściciel Pojazdu po otrzymaniu prośby o rezerwację Pojazdu za pośrednictwem Serwisu zaakceptuje ją albo odrzuci w terminie do 72 godzin.
 3. W przypadku akceptacji przez Właściciela Pojazdu prośby rezerwację, Użytkownik dokona płatności Opłaty Rezerwacyjnej do 72 godzin w wysokości wskazanej w Serwisie.
 4. Wpłacona Opłata Rezerwacyjna podlega zwrotowi wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Z chwilą dokonania przez Użytkownika Rezerwacji, Użytkownik zawiera z Właścicielem Pojazdu odrębną umowę rezerwacyjną Pojazdu, zaś Usługodawca występuje jedynie jako powiernik środków przekazanych mu przez Użytkownika na poczet wniesienie przez niego Opłaty Rezerwacyjnej na rzecz Właściciela Pojazdu. Usługodawca będący powiernikiem środków jest upoważniony do przyjmowania Opłaty Rezerwacyjnej i jej przekazania Właścicielowi Pojazdu.
 6. W celu zabezpieczenia interesów zarówno Właściciela Pojazdu jak i Użytkownika dokonującego Opłaty Rezerwacyjnej, Opłata Rezerwacyjna zostanie przekazana Właścicielowi Pojazdu do 7 dni roboczych od dnia wydania pojazdu.
 7. Zasady anulowania Rezerwacji i zasady zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej zostały określone na stronie https://czarterkamper.pl/zasady-anulowania-rezerwacji/
 8. Zakazane jest dokonywane Opłaty Rezerwacyjnej z pominięciem Usługodawcy.

§ 8. Najem

 1. Dokonując Rezerwacji lub dokonując najmu Pojazdu, Użytkownik, a następnie Najemca wchodzą w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Właścicielem Pojazdu, u którego dokonują Rezerwacji albo, z którym nawiązują stosunek Najmu. Od momentu, w którym Użytkownik dokona Rezerwacji, Usługodawca działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownik a Właściciel Pojazdu, przekazując istotne informacje dotyczące Rezerwacji lub Najmu.
 2. Zawarcie Umowy Najmu Pojazdy odbywa się bezpośrednio pomiędzy Właściciel Pojazdu a Najemcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstały przy lub w związku z Umową Najmu.
 3. Przedmiotem Umowy Najmu jest czasowe oddanie w używanie Pojazdu w zamian za czynsz płacony przez Najemcę. Właściciel Pojazdu nie świadczy żadnych usług turystycznych, a w szczególności żadnego pakietu usług turystycznych.
 4. Najemca organizuje swoją podróż samodzielnie i korzysta z pojazdu na własną odpowiedzialność. Umowa Najmu jest ograniczona do ustalonego okresu.
 5. Umowa Najmu dla bezpieczeństwa zarówno Właściciela Pojazdu jak i Najemcy powinna zostać zawarta w formie pisemnej.
 6. Właściciel Pojazdu w ramach Umowy Najmu przekaże Najemcy Pojazd w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i usterek. Pojazd posiada kompletne wyposażenie (zgodne z Ogłoszeniem) oraz zostanie wydany z kompletem dokumentów i jednym kompletem kluczyków.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje i zgłoszenia w tym zakresie winny być kierowane do Właściciela Pojazdu.
 8. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd Właścicielowi Pojazdu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w jakim go wynajął, w miejscu i w dniu określonym w Umowie Najmu.
 9. Właściciel Pojazdu jest zobowiązany zapewnić, że Pojazd posiada dopuszczalną masę całkowitą (DMC) 3,5 tony. Na Najemcy spoczywa obowiązek zapewnienia, aby łączna waga 3,5 tony DMC nie została przekroczona.
 10. Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu w wysokości i w terminie określonym w Umowie Najmu.
 11. Jeśli Umowa Najmu tak stanowi, Najemca może być zobowiązany również do wpłacenia kaucji Właścicielowi Pojazdu.
 12. Zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych Pojazdu oraz inne kwestie z wiązane z jego używaniem przez Najemcę zostaną bezpośrednio uregulowane w Umowie Najmu.

§ 9. Płatności

 1. Z tytułu świadczenia Usług Płatnych Usługodawcy przysługuje od Właściciela Pojazdu wynagrodzenie prowizyjne określone w Cenniku i stanowiące procent (ułamek) wpłaconej przez Najemcę Opłaty Rezerwacyjnej.
 2. Wynagrodzenie należne Usługodawcy zostanie automatycznie pobrane z Opłaty Rezerwacyjnej po jej wpłaceniu przez Najemcę. Opłata Rezerwacyjna przekazana Właścicielowi Pojazdu przez Usługodawcę zostanie każdorazowo pomniejszona o wysokość prowizji należnej Usługodawcy.
 3. Rozliczenie wynagrodzenia przez Usługodawcę zostanie przez niego potwierdzone odpowiednim dokumentem księgowym.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Właściciel Pojazdu oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Utworów przekazanych Usługodawcy w celu publikacji Ogłoszenia i korzystania z Usług.
 2. W przypadku, gdy dostarczone przez Właściciela Pojazdu materiały będą zawierały wizerunek osoby fizycznej, Właściciel Pojazdu, najpóźniej z chwilą przekazania Usługodawcy ww. materiałów (np. poprzez ich opublikowanie w Serwisie), zobowiązany jest do uzyskania zgody tej osoby, która będzie uprawniać Usługodawcę do wykorzystywania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania jej wizerunku w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi zawartej z Właścicielem Pojazdu, w szczególności na polach eksploatacji właściwych dla Utworów.
 3. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Usługodawcy, w związku z Utworami, Właściciel Pojazdu zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Usługodawcę z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Właściciel Pojazdu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę z tego tytułu w pełnej wysokości.
 4. Właściciel Pojazdu udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na wykorzystywanie jego nazwy (firmy), Utworów oraz materiałów, znaków towarowych i innych oznaczeń przekazanych Usługodawcy w związku z realizacją umowy o świadczenie Usługi oraz w celach promocyjnych określonych w Regulaminie, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie ilości wyświetleń Ogłoszeń oraz budowanie rozpoznawalności Serwisu, w szczególności za pomocą platform reklamowych, w tym m.in. Google Ads oraz platform retargetingowych (systemy RTB). Właściciel Pojazdu oświadcza, że wyraża jednocześnie zgodę na prowadzenie ww. działań promocyjnych.
 6. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub inne prawa do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Usługodawcę, stanowiących Utwór, a także do wyglądu Serwisu jako całości. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań Serwisu, jego elementów lub jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jej praw i spotka się z natychmiastową reakcją Usługodawcy, z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie. Powyższe postanowienie dotyczy także elementów Serwisu, które mogą być kwalifikowane jako bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych.
 7. Usługodawcy przysługują ponadto autorskie prawa majątkowe lub inne prawa do narzędzi dostarczanych Usługobiorcom w ramach świadczonych Usług.

§ 11. Reklamacje i kontakt z Usługodawcą

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną – na adres mailowy Serwisu info@czarterkamper.pl , lub drogą listu poleconego na adres ul. Flisaków 12/2, 58-500 Jelenia Góra, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O wyniku reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem tej samej metody, za którą Usługobiorca zgłosił reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznych na adres podany w reklamacji.
 5. Niezależnie od powyższego, Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Flisaków 12/2, 58-500 Jelenia Góra, mailowo na adres: info@czarterkamper.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. 0048 536 428 353
 6. Opłata dla Usługobiorcy za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

§ 12. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://czarterkamper.pl/regulamin/ . Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że natychmiastowe przystąpienie do wykonywania Usługi na wyraźne życzenie Usługobiorcy przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy będzie:
  a) skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania Usługi;
  b) w przypadku częściowego wykonania Usługi, Usługobiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 4.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorcy zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Usługodawcą.
 5. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba, że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 7. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Usługobiorca niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług
 8. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  a) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
  b) naruszania przez Właściciela Pojazdu zasad związanym z publikowaniem Ogłoszeń, w szczególności wystąpienia jeden z przesłanek uprawniających Usługodawcę do nieopublikowania Ogłoszenia,
  c) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  d) umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  e) podejrzenia próby oszustwa przez Użytkownika,
  f) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  g) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
  h) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
  i) otrzymywaniu od Najemców skarg na Właściciela Pojazdu dotyczących w szczególności złej jakości Pojazdu,
  j) kontaktowania lub podejrzenia kontaktowania się Właściciela Pojazdu z najemcą w celu ominięcia pośrednictwa Serwisu,
  k) Anulowanie Rezerwacji z winy Właściciela Pojazdu więcej niż 3 razy.
 9. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód powstałych u Usługobiorców w związku świadczonymi Usługami ograniczona zostaje wyłącznie do winy umyślnej Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Usługobiorcę lub poprzez przekazanie jasnej lub wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 5. Usługobiorcy, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowienia Regulaminu.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepisy prawa zastrzegą inna właściwość.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie Usługi.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

ADRES DO KONTAKTU:

CZARTERKAMPER Sp. z o.o

ul. Flisaków 12/2, Jelenia Góra 58-500
adres internetowy –www.czarterkamper.pl e-mail – info@czarterkamper.pl, telefon 0048 536 428 353

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie wysłane!

Nasz zespół opracuje atrakcyją ofertę na podstawie Twoich informacji.

W razie pytań będziemy się kontaktować.

Średni czas dodania ogłoszenia to 1 dzień roboczy.​